Opšti uslovi korišćenja

1. Web portal - internet stranica nonstopoglasi.rs je u vlasništvu Non Stop Oglasi d.o.o. i ona je namenjena objavljivanju oglasa iz oblasti nekretnina i svih pratećih učesnika u izgradnji ili održavanju istih. Svi članovi - korisnici ove stranice svojom registracijom prihvataju ove uslove korišćenja.
 
2.  Non Stop Oglasi d.o.o. zadržavaju sva prava promene ovih uslova korišćenja i iste stupaju na snagu odmah objavljivanjem na nonstopoglasi.rs. Svaki korisnik je dužan da se upozna sa aktuelnim uslovima korišćenja i smatra se da su samim pristupom i registracijom sa svim uslovima korišćenja upoznati.
 
3. Svaka oglasna poruka treba da je istinita i u skladu sa zakonom kao i profesionalnom etikom.
 
4. Svako oglašavanje koje nije u skladu sa zakonskim propisima je zabranjeno kao i oglašavanje obmanjujućeg sadržaja, oglašavanje koje podstiče ugrožavanje zdravlja i bezbednosti, koje ima za cilj podsticanje diskriminacije po bilo kom osnovu, oglašavanje koje je prikriveno, kao i oglašavanje lic, roba, usluga i svih aktivnosti koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom državnog organa.
 
Podaci o oglašenoj nekretnini, proizvodu ili usluzi trebaju biti istiniti i ne smeju stvarati zablude o ceni, načinu prodaje i isplate, kvalitetu, upotrebljivosti ili drugim uslovima.
 
Nije dozvoljeno korišćenje tvrdnji ili izraza koji izazivaju zablude o oglašivaču, njegovoj aktivnosti, proizvodu ili usluzi.
 
Oglasna poruka ne sme da sadrži bilo kakve obmanjujuće podatke kao ni da vređa javni moral ili prava ličnosti.
 
5. Web portal nonstopoglasi.rs i Non Stop Oglasi d.o.o. nisu odgovorni za istinitost, tačnost i verodostojnost bilo kojih informacija u oglasnoj poruci a posebno o svojstvima, karakteristikama i stanju oglašenog proizvoda ili usluga. Sva odgovornost za sadržaj oglasne poruke je na licu od koga je takav sadržaj i potekao.
 
6. Korisnik garantuje da su sve fotografije koje postavlja na nonstopoglasi.rs njegovo autorsko delo. Fotografije moraju biti fotografije predmeta koji se oglašava.

Nije dozvoljeno korišćenje fotografija nekretnina sa brendom, logo ili vodenim žigom drugih firmi osim vodenog žiga Non Stop Oglasi. 
 
7. Web portal nonstopoglasi.rs i Non Stop Oglasi d.o.o nisu učesnici u prodaju predmeta, proizvoda, usluga koji se oglašavaju na stranici nonstopoglasi.rs niti u bilo kojoj drugoj transakciji koja se obavlja između korisnika portala. Web portal nonstopoglasi.rs i Non Stop Oglasi d.o.o ne daju bilo kakvu garanciju za bilo koji predmet, proizvod ili uslugu  koji je prikazan na web stranici portalu nonstopoglasi.rs uključujući i vlasništvo nad predmetom i spremnost korisnika da izvrši transakciju
 
8. Korisnik koji se registruje na nonstopoglasi.rs daje saglasnost za prihvatanje ovih uslova korišćenja kao i saglasnost za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti ili pravnog lica koji se mogu koristiti u svrhu spajanja korisnika. Sa druge strane, web portal nonstopoglasi.rs i Non Stop Oglasi d.o.o se obavezuju da će čuvati podatke dobijene od korisnika, te da će ih koristiti u dobroj nameri i iste neće distribuirati ili otkrivati trećoj strani bez isključive saglasnosti korisnika.
 
9. Korisnik je saglasan sa primanjem elektronske pošte kao i predračuna i računa koja je povezana sa aktivnostima nonstopoglasi.rs i Non Stop Oglasi d.o.o.
 
10. Oglašivač je dužan da uz oglasnu poruku dostavi i popunjen obrazac (oglasna identifikacija), poseban za fizička lica a poseban za pravna lica. 
 
Oglasna identifikacija je isprava koja sadrži podatke koji identifikuju oglašivača i prenosioca oglasne poruke, sadržaj oglasne poruke, predviđeni period i način oglašavanja koju oglašivač dostavlja prenosiocu oglasne poruke. Oglasnom identifikacijom/obrascem se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke.
 
Oglasna identifikacija važi sve do promene podataka o oglašivaču. Ukoliko dođe do promena oglašivač je dužan da dostavi izmenjenu Oglasnu identifikaciju o oglašavanju. 
 
11. Svi cenovnici za pružene usluge oglašavanja i reklamiranja su dostupni na strani nonstopoglasi.rs i čine sastavni deo ovih uslova korišćenja. Non Stop Oglasi d.o.o Novi Sad nije u sistemu PDV-a po Članu 33. stav 2. Zakona o PDV-u.
 
12. Web portal nonstopoglasi.rs i Non Stop Oglasi d.o.o. imaju sva prava da uklone i izbrišu sve oglase koji su suprotni pozitivnim zakonskim propisima, koji nisu u skladu sa ovim uslovima korišćenja i poslovnom politikom društva, bez predhodne najave, te oglašivač po tom osnovu nema pravo na nadoknadu štete.
 
13.  Web portal nonstopoglasi.rs i Non Stop Oglasi d.o.o imaju sva prava da uklone sve oglase koji mogu dovesti do ometanja rada i funkcionisanja portala nonstopoglasi.rs.
 
14. Svi tekstovi i fotografije koje nisu predmet oglasa mogu biti uklonjeni, kao i oglasi koji u sebi sadrže linkove do drugih sajtova koji se bave oglašavanjem nekretnina ili sličnog sadržaja.
 
15. Web portal nonstopoglasi.rs neće objavljivati oglase ukoliko nije ispunjena i dostavljena  oglasna identifikacija.
 
16. Na web portalu nonstopoglasi.rs oglas će biti objavljen ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:
 
 • podaci oglašivača i oglasne poruke moraju biti tačni i istiniti
 • sadržaj oglasne poruke mora biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju i drugim pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima
 • oglas može sadržati samo jedan predmet prodaje
 • oglasi sa tekstom i fotografijama moraju biti iz oblasti nekretnina
 • oglas postavljen u određenoj kategoriji mora imati sadržaj oglasa vezan za tu kategoriju
 • postavljene fotografije moraju biti odgovarajućeg kvaliteta
 
Ukoliko se neki od navedenih uslova ne poštuju, web portal nonstopoglasi.rs ima sva prava obrisati taj oglas, tog korisnika isključiti i onemogućiti mu postavljanje oglasa trajno kao i u slučajevima kada se pravno lice predstavlja kao fizičko ili suprotno.
 
17. Non Stop Oglasi d.o.o zadržava sva prava da se odbije objavljivanje oglasa korisniku ukoliko ima neizmirene obaveze prema društvu i može usloviti objavljivanje oglasa izmirenjem dospelih obaveza.
 
18. Web portal nonstopoglasi.rs i Non Stop Oglasi d.o.o nisu i ne mogu biti odgovorni za štetu koju pretprpe treća lica u vezi i povodom objavljenog sadržaja na stranici nonstopoglasi.rs. Korisnik se obavezuje nadoknaditi štetu koju Web portal nonstopoglasi.rs i Non Stop Oglasi d.o.o pretrpe po osnovu zahteva trećih osoba a koja je nastala povodom objavljenog sadržaja. 
 
19. Portal nonstopoglasi.rs može sadržati linkove prema drugim stranama ali ne može biti odgovoran za usluge i proizvode koji su prikazani na tim stranama, niti može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanih na stranicama i sajtovima trećih lica.
 
20. Celokupan sadržaj portala nonstopoglasi.rs je zaštićen autorskim pravima. Kopiranje, preuzimanje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja ili dizajnerskog elementa portala bez pisanog ovlašćenja nosioca autorskih prava Non Stop Oglasa d.o.o. je strogo zabranjeno.
 
21. Web portal nonstopoglasi.rs i Non Stop Oglasi d.o.o ne garantuju neprekidnu dostupnost portala nonstopoglasi.rs i neće snositi bilo kakvu nadoknadu štete koja može nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja ili brisanja oglasa ili grešaka u delovanju web stranice - portala nonstopoglasi.rs.
 
22. Web portal nonstopoglasi.rs zadržava pravo da zabrani pristup korisniku koji na bilo koji način krši ove uslove korišćenja ili ometa rad portala kao i pravo da protiv tih korisnika preduzme odgovarajuće mere. U slučaju eventualnih sporova između korisnika i društva Non Stop Oglasi d.o.o. nadležan je sud u Novom Sadu.

NEDOZVOLJENE TRANSAKCIJE
 
Non Stop Oglasi d.o.o.Novi Sad se obavezuje da će vršiti prodaju robe i usluga u skladu sa zakonom i propisima Republike Srbije. Na web portalu nonstopoglasi.rs prodajnom mestu izričito je zabranjeno nuditi robu/usluge iz sledećih kategorija:
 
• radioaktivne, otrovne i eksplozivne materije
• hemijske proizvode štetne za okolinu
• zaštićene životinjske i biljne vrste
• ljudske ili životinjske organe
• opojne droge
• pornografski materijal
• igre na sreću bilo koje vrste
• recurrence payment ili recurring payment (transakcije koje se izvrše jednokratmo, a zatim periodično zadužuju račun korisnika platne kartice za odreñeni iznos)
• lekovi.
 
USLOVI PRODAJE I DOSTAVA PROIZVODA/USLUGE
 
Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Non Stop Oglasi d.o.o Novi Sad, obaveštava svoje cenjene potrošače, koji proizvod (u daljem tekstu usluga) kupuju putem internet sajta nonstopoglasi.rs:
 
 • da se prodaja usluge putem internet sajta nonstopoglasi.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti (šifra delatnosti - 6312 Web portali) privrednog društva Non Stop Oglasi d.o.o. Novi Sad, MB: 21617954, PIB: 112156198, adresa za prijavu reklamacije - reklamacije@nonstopoglasi.rs
 
 
 • da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice nonstopoglasi.rs smatra prodajom na daljinu tokom koje važi sledeća politika privatnosti;
 
 • da je prodajna cena usluge naznačena uz svaki paket usluga; Non Stop Oglasi d.o.o Novi Sad nije u sistemu PDV-a po Članu 33. stav 2. Zakona o PDV-u.
 
 • da potrošač proizvod/uslugu koju kupuje putem internet sajta nonstopoglasi.rs. može platiti uplatnicom u banci, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
 
 • da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster KUPI preuzima obavezu plaćanja naručenog proizvoda;

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
 
U slučaju kupovine proizvoda/usluge potrošač isti ne želi da zadrži/produži ima pravo na povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetni proizvod/uslugu, u roku od 24 sata od dana i sata uplate na sledeći način:

Svaka PROMO usluga
  koja se odabere ne podleže nikakavim finansijskim obavezama od strane pravnog lica koji je odabrao ponuđenu PROMO obavezu za određeni naznačeni period . Zato je i na PROMO paketu jasno naznačeno da je obaveza 0,00 RSD.


IZJAVA O KONVERZIJI
 
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.
 
All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

PROCEDURA ZA POVRAĆAJ SREDSTAVA:
 
Molimo Vas da pripremite sledeće podatke:
 
 • Broj Vašeg računa-otpremnice kao i broj porudžbenice
 
 • Vaš JMBG (opciono)
 
 • Za fizička lica u slučaju uplate preko uplatnice ili mobilne aplikacije je potreban broj dinarskog tekućeg računa na koji će biti uplaćena sredstva, Vaše ime i prezime, adresa prebivališta, mesto, država
 
 • Za pravna lica u slučaju uplate preko naloga za uplatu je potreban broj dinarskog tekućeg računa na koji će biti uplaćena sredstva, Ime firme, sedište firme, mesto, država, PIB, MB
 
 • Broj autorizacionog koda, broj transakcije i datum transakcije sa tačnim vremenom i datumom ukoliko je uplata izvršena kreditnom ili debitnom karticom
 
 • Razlog povrata sredstava i odustajanja od naručnog proizvoda/usluge
 
Tražene podatke možete dostaviti na sledeću email adresu reklamacije@nonstopoglasi.rs
 
Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.
 
U slučaju vraćanja proizvoda/usluge i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Non Stop Oglasi d.o.o je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

POVERLJIVOST PODATAKA

U ime Non Stop Oglasi d.o.o. Novi Sad obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Non Stop Oglasi d.o.o. Novi Sad (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Imate stan za prodaju ili izdavanje ?

Postavi oglas
loader